Програма реалізації
науково-методичної теми
Черняхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2016-2019 роки

Науково - методична проблемна тема :

«Єдність педагогічного впливу колективу школи як ключовий фактор формування у учнів уміння вчитися»

Термін реалізації :

Січень 2016 – Грудень 2019 років

Етапи реалізації

Перший етап Концептуально-організаційний

(Січень 2016 р. – Серпень 2016 р.)

Другий етап Реалізація і впровадження змісту і завдань науково-методичної проблемної теми в навчально-виховний процес

(Вересень 2016 р. – Серпень 2018 р.)

Третій етап Результативно - узагальнюючий

(Вересень 2018 р. – Грудень 2019 р.)Перший етап

Концептуально – організаційний

(Січень 2016 року – Серпень 2016 року)

Мета етапу:

1.Комплексна діагностика готовності колективу школи до реалізації науково-методичної проблемної теми.

2.Удосконалення рейтингового оцінювання динаміки рівня навчальних досягнень учнів :

- по середньому балу навчальних досягнень;

- по базових дисциплінах;

- по предметах , що вивчаються за програмами до профільної підготовки і профільного навчання.

3.Удосконалення системи атестації педагогічних працівників школи.

4.Оптимізація роботи методичних структур, модернізація науково - методичного супроводу організації навчально-виховного процесу в школі.

5.Активізація роботи педагогічного трикутника.

Вчителі – Батьки – Учні

Основні напрямки роботи на етапі

- Спільне визначення стратегічної і тактичної мети роботи школи.

- Аналіз, вибір і ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою, вітчизняного чи зарубіжного досвіду з проблеми.

- Науково-теоретичне засвоєння педколективом школи теоретичного матеріалу по змісту і завданнях науково-методичної проблемної теми.

- Прогнозування цілей, мети реалізації науково-методичної проблемної теми.

- Організація роботи методичних структур школи по визначених напрямках роботи.

- Створення фокус-груп вчителів та організація їх роботи.

Методичні оперативні наради

1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемною темою в поточному навчальному році.

2. Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня досягнень учнів за сучасних умов.

3. Забезпечення наступності в навчанні учнів 4-х і 5-х класів.

4. Ефективність роботи методичних об¢єднань на етапах реалізації науково-методичної проблемної теми.

5. Роль домашнього заву дання у розвитку творчих здібностей учнів, ліквідації навчального перевантаження.

6. Формування позитивного іміджу школи - невід¢ємна складова підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Тематика педагогічних рад

1. Врахування індивідуальних рис особливості як важливий аспект гуманізації навчально-виховного процесу в школі.

2. Педагогічний такт і професійна етика у формуванні особистості школярів.

3. Реалізація ідеї розвивального навчання в практичній діяльності педагогічного колективу школи.

4. Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості.

Наради при директору

1. Перехід педагогічного колективу від авторитарної педагогіки до толерантності, забезпечення співпраці вчителя та учня.

2. Особливості роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

3. Проблеми ціннісно-цільової єдності педагогічного колективу.

4. Педагогічне управління в попередженні правопорушень учнів.

5. Ефективність роботи факультативів та курсів за вибором.

Семінари – практикуми

1. Основні елементи виховного впливу. Звичайні і незвичайні уроки.

2. Методи та прийоми психологічної підтримки учнів на контрольно - оцінювальному етапі.

3. Розвивальне навчання в початкових класах: проблеми, пошуки, їх реалізації.

4. Формування гармонійних відносин із батьками учнів – необхідна складова створення якісного освітнього простору школи.

5. Об'єднання спільною справою дитячого, батьківського та вчительського колективу – ключовий фактор в організації навчально-виховного процесу.

Психолого-педагогічні семінари

1. Психологічні основи активізації методів шкільного навчання ( роль уваги, ігрової діяльності, логічне мислення , мислення).

2. Особистість учня та особистість учителя як діалогічна спільність в особистісно орієнтованому процесі.

Проблемні семінари

1. Управління розвитком навчально-пізнавальних інтересів учнів в аспекті використання проблемних завдань.

2. Формування в учнів бажання й уміння самостійно опановувати знання.

Мікродослідження

1. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу школи.

2. Моніторинг динаміки рівня навчальних досягнень учнів: по середньому балу навчальних досягнень з усіх предметів, по базових дисциплінах, по предметах, що вивчаються за програмами до профільної підготовки і профільного навчання.

3. Діагностування рівня загальної тривожності учнів.

Науково-практична конференція

Робота педагогічного колективу школи по формуванню у батьків учнів позитивного ставлення до школи та її вимог.

Очікувані позитивні результати

1. Засвоєння педагогічними працівниками школи науково-теоретичного матеріалу по змісту і завданнях реалізації науково-методичної проблемної теми.

2. Напрацювання методичних рекомендацій,визначення стратегічних завдань, розкриття сутності основних шляхів реалізації проблемної теми.

3. Підтримання позитивної динаміки рівня навчальних досягнень учнів, підвищення якості їх знань та результативності навчально-виховного процесу.

4. Створення якісного освітнього простору школи та комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

5. Формування у переважної більшості батьків учнів позитивного ставлення до школи та її вимог.

Узагальнення досвіду

1. Оформлення діагностичних карток.

2. Оформлення зведених таблиць результатів моніторингу динаміки рівня навчальних досягнень учнів: по середньому балу навчальних досягнень з усіх предметів, по базових дисциплінах, по предметах, що вивчаються за програмами допрофільної підготовки і профільного навчання.

/Files/images/razdeliteli/62868605_uchyoba.gif

Перспективний план реалізації
науково-методичної проблемної теми
Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
на 2012 – 2015 роки

Науково – методична проблемна тема:

«Розвиток мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засіб підвищення результативності навчально-виховного процесу в школі»

Термін реалізації : вересень 2012 – грудень 2015 років

смт.Черняхів

2012 рік

Етапи реалізації

Перший етап. Теоретичний, інформаційно-аналітичний.

(Вересень 2012 – серпень 2013)

Другий етап. Реалізація і впровадження змісту і завдань науково – методичної проблемної теми в навчально-виховний процес.

(Вересень 2013 – серпень 2015)

Третій етап. Заключно-узагальнюючий.

(Вересень 2013 – грудень 2015)

Основні напрямки роботи по етапах

Перший етап

v Спільне визначення стратегічної і тактичної мети роботи школи над науково-методичною проблемною темою.

v Аналіз, вибір і ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми.

v Науково-теоретичне засвоєння педколективом школи теоретичного матеріалу по змісту і завданнях науково-методичної проблемної теми.

v Прогнозування цілей, мети реалізації науково-методичної проблемної теми.

v Організація роботи методичних структур школи по визначених напрямках роботи.

v Створення творчих груп вчителів та організація їх роботи.

Другий етап

v Розробка та освоєння методик реалізації науково-методичної проблемної теми.

v Реалізація змісту та окремих завдань.

v Накопичення банку даних – методик, програм, систем щодо реалізації проблеми.

v Пошук і апробація найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного та навчально- педагогічного процесів, що спрацьовують на результат – успішну діяльність вчителя та якісну успішність учня.

v Пошук результативних форм управлінської діяльності.

v Акцентуалізація на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішності.

v Впровадження переходу на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади управлінської діяльності, в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід.

v Створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних, передових педагогічних технологій.

Третій етап

v Оцінка рівня самовдосконалення та самореалізації педагогів школи по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення результативності навчально-виховного процесу в школі.

v Відбір найефективніших і найрезультативніших технологій організації навчально-виховного процесу в школі.

v Підбиття підсумків роботи.

v Презентація напрацьованого перспективного педагогічного досвіду по реалізації науково-методичної проблемної теми.

/Files/images/razdeliteli/uzor-10x.gif

Перший етап

Теоретичний, інформаційно-аналітичний

(Вересень 2012 – Серпень 2013)

Мета етапу:

1. Науково-теоретичне засвоєння педколективом теоретичного матеріалу по змісту і завданнях реалізації науково-методичної проблемної теми.

2. Діагностика та вивчення рівнів педагогічної та психологічної готовності членів педколективу до внесення якісних змін в організацію навчально-виховного процесу в школі.

3. Організація роботи методичних структур школи по реалізації поставлених завдань.

Методичні оперативні наради

1. Особливості роботи педколективу школи над поетапною реалізацією науково-методичної проблемної теми в поточному навчальному році.

2. Традиційні і інноваційні засоби оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.

3. Дидактичні прийоми, що сприяють розвитку мотивації навчальної діяльності.

Тематика педагогічних рад

1. Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями як засіб формування інтелектуального потенціалу особистості школяра.

2. Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі – передумова якісної освітньої діяльності.

3. Єдині педагогічні вимоги – важливий засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі.

Наради при директору

1. Моніторингові дослідження динаміки рівня навчальних досягнень учнів як дієвий засіб підвищення якості по результативності навчально-виховного процесу.

2. Предметний навчальний кабінет як об’єкт управління якісною успішністю учнів.

3. Самоаналіз уроку вчителем як засіб підвищення його ефективності.

Семінари – практикуми

1. Оцінка рівня навчальних досягнень учня як елементи управління якістю його успішності.

2. Розвиток інтелектуального потенціалу молодших школярів – мотиваційний чинник саморозвитку та самоудосконалення особистості.

Психолого – педагогічні семінари

1. Психологічні труднощі у навчанні дітей : типологія, причини та шляхи їх подолання. Вплив характеру дитини на навчання.

2. Упровадження методики педагогічного впливу – запорука формування успішної особистості.

Проблемні семінари

1. Забезпечення навчальної дисципліни учнів на уроці як ступінь готовності вчителя до уроку.

2. Проблемне навчання – основа розвитку здібностей учнів.

Науково – практична конференція

Ключ до успіху: мотивація як основа успішного навчання.

Очікувані позитивні результати

v Засвоєння педагогічними працівниками школи науково-теоретичного матеріалу по змісту і завданнях реалізації науково- методичної проблемної теми.

v Напрацювання методичних рекомендацій, визначення стратегічних завдань, розкриття сутності основних шляхів реалізації проблемної теми.

v Підтримання позитивної динаміки рівня навчальних досягнень учнів, підвищення якості їх знань та результативності навчально-виховного процесу.

v Створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.

/Files/images/razdeliteli/uzor-10x.gif

Другий етап

Реалізація і впровадження змісту завдань науково-методичної проблемної теми в навчально-виховний процес

(Вересень 2013 – Серпень 2015)

Мета етапу:

1. Розробка та практична реалізація методик організації навчально-виховного процесу в школі спрямованих на розвиток мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності.

2. Створення новаторського та перспективного педагогічного досвіду з вищезазначених методик вчителями школи.

3. Підвищення якості знань учнів та результативності навчально-виховного процесу.

Методичні оперативні наради

1. Зміст і основні напрямки науково-методичної роботи школи щодо реалізації другого етапу науково-методичної проблемної теми.

2. Креативна освіта.Основні поняття та напрями.

3. Розвиток інноваційного середовища навчального закладу як засіб системно-мотиваційних чинників професійного зростання педагогів.

Тематика педагогічних рад

1. Розвиток креативного потенціалу учасників навчально-виховного процесу через використання сучасних інноваційних технологій важливий мотиваційний чинник якісної освіти.

2. Здоров’язберігаючі освітні технології як запорука збереження психічного та фізичного здоров’я учасників навчально-виховного процесу та ключовий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу.

3. Створення ціннісно-сприятливого освітньо-виховного середовища школи – необхідна умова підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Наради при директору

1. Оптимізація проведення уроків по заміні як необхідна складова підвищення результативності навчально-виховного процесу.

2. Якісна тематична самоосвіта вчителів – дієвий засіб підвищення рівня навченості учнів.

3. Формування корпоративної культури – як напрямок успішності школи.

Семінари – практикуми

1. Мотиваційне педагогічне управління навчальною діяльністю учнів як засіб інтелектуального розвитку особистості школяра.

2. Розвиток логічного мислення учнів як основи інтелектуальної самореалізації особистості.

Психолого – педагогічні семінари

1. Як вчити та навчити учнів з розладами регуляції навчальної діяльності. Лівовізуальні і правовізуальні учні.

2. Психолого-педагогічний супровід допрофільного та профільного навчання. Індивідуальна освітня траєкторія учня.

Проблемні семінари

1. Випереджувальні завдання в навчальній діяльності учнів як мотиваційний чинник їх якісної успішності.

2. Методологічна й управлінська культура вчителя як ресурс управління якістю освіти.

Науково – практична конференція

Як зробити знання учнів міцними.

Проблеми. пошуки. Знахідки.

Очікувані позитивні результати

v Створення авторського новаторського та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення його результативності.

v Перехід на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади управлінської діяльності в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід.

v Позитивний імідж роботи вчителя щодо підвищення якості знань,умінь учнів на основі сучасних, передових педагогічних технологій.

/Files/images/razdeliteli/uzor-10x.gif

Третій етап

Заключно – узагальнюючий

(Вересень 2015 – Грудень 2015)

Мета етапу:

1. Стійка позитивна динаміка зростання рівня навчальних досягнень учнів, їх якісна успішність, результативний навчально-виховний процес.

2. Організація відкритого конкурсу презентацій основних методичних доробків вчителів для молодих та малодосвідчених колег .

3. Розробка мотиваційних чинників в навчальній діяльності учня як особистості , націленої на саморозвиток , самовдосконалення , самореалізацію.

Методичні оперативні наради

1. Організація індивідуальної педагогічної підтримки учнів .

2. Оптимальність співпраці з батьками як засіб формування сприятливого ціннісно-виховного середовища школи.

Тематика педагогічних рад

1. Формування позитивної мотивації учнів до здорового способу життя необхідна умова успішної їх соціалізації.

2. Засоби навчання нового покоління як складова удосконалення організації навчально-виховного процесу в школі.

Наради при директору

1. Про узагальнення і презентацію авторського прогресивного педагогічного досвіду педагогічними працівниками школи.

2. Дослідницько-експериментальна компетентність – складова професійного іміджу педагога.

Семінари – практикуми

Економія часу в шкільному навчанні – резерв підвищення результативності роботи вчителя і учня.

Психолого – педагогічні семінари

Управління якістю педагогічної взаємодії в системі «учитель – учень»

Проблемні семінари

Повне засвоєння нового матеріалу на уроці. Чи можливо це у нас ?

Науково – практична конференція

Успішна школа – гарантія якісних знань і гідного виховання.

Очікувані позитивні результати

v Підвищення професійної компетентності , творчого потенціалу вчителів школи .

v Створення комфортних умов для самовдосконалення , самореалізації та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу .

v Використання елементів набутого прогресивного педагогічного досвіду більшістю педагогів школи.

v Удосконалення змісту, форм і методів науково-теоретичної, методичної роботи в школі, підвищення інноваційної культури.

v Високий ступінь мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності, стійка позитивна динаміка зростання рівня навчальних досягнень учнів.

Узагальнення досвіду роботи по науково-методичній проблемній темі

Презентація науково-методичною радою, предметними та цикловими методичними структурами напрацьованого перспективного педагогічного досвіду по науково-методичній проблемній темі .

Опис та оприлюднення найефективніших технологій підвищення результативності навчально-виховного процесу .

Публікації в педагогічній пресі

Поцінування активних учасників реалізації науково-методичної проблемної теми – авторів перспективного педагогічного досвіду.

Формування власного неповторного іміджу школи серед навчальних закладів району та області.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.